BiblioROMA: Rómovia na Slovensku a knižnice - pozvánka na seminár


Občianske združenie Romano kher - Rómsky dom a Univerzitná knižnica v Bratislave
v spolupráci s
Úradom vlády SR - Sekciou národnostných menšín
Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Občianskym združením In Minorita

Vás pozývajú na odborný seminár 

BiblioROMA: Rómovia na Slovensku a knižnice
(pohľad na národnostne zameranú literatúru)

8. apríl 2011 o 10.00 h v Univerzitnej knižnici, Ventúrska 11, Bratislava

Cieľom seminára je upriamenie pozornosti na rómsku literatúru a literatúru o Rómoch a načrtnutie postojov k tvorbe fondov, využívanie a dostupnosť literatúry na všetkých úrovniach: od dostupnosti bežnej populácii až po dostupnosť odbornej verejnosti a aktérom tvoriacim verejné politiky.

Program:
Otvorenie - Miroslav Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity


Podpora vydavateľskej činnosti v rómskom jazyku
László Juhász, generálny riaditeľ Sekcie národnostných menšín Úradu vlády SR

Výberová bibliografia rómskej literatúry a literatúry o Rómoch
Oľga Tökölyová –Slovenská národná knižnica a Zuzana Kumanová -  autorky výberovej bibliografie

Rómsky jazyk ako jazyk krásnej a odbornej literatúry
Stanislav Cina, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Romiká a ich spracovanie v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach ako zdroj poznania pre širokú verejnosť
Valéria Farah, Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Využitie fondov školskej knižnice a jej vplyv na osobnosť žiakov z rómskej komunity
Hilda Šelingerová a Katarína Hrošovská, Základná škola v obci Lok, okres Levice

Diskusia:
  • prístup k literatúre a tvorbe zbierkového fondu a využívaniu na vedecké a študijné účely
  • práca s rómskou literatúrou a literatúrou pre Rómov vo verejných obecných a mestských knižniciach

Záujemcov o seminár prosíme, aby sa prihlásili u usporiadateľa, ktorý im pošle záväznú prihlášku. 
Kontakt: Romano kher – Rómsky dom (A. Horváthová 0907 639 961, romanokher@centrum.sk)

Predpokladaný záver seminára: 13.00 h.
Cestovné náklady do výšky verejnej hromadnej dopravy hradí usporiadateľ.

Projekt podporila Regionálna kancelária UNDP v Bratislave.