Naše aktivity2013

Kluby rómskeho jazyka


Napriek tomu, že legislatíva Slovenskej republiky umožňuje používať rómsky jazyk v oblasti vzdelávania, kultúry i vo verejnom styku, stále sú odpovede na otázky postavenia rómskeho jazyka veľmi zložité. Po viac ako dvadsiatich rokoch od priznania štatútu národnostnej menšiny pre Rómov sa často stretávame s názormi, ktoré zužujú postavenie Rómov na chudobnú. Identita, kultúra a jazyk sú pokladané za prejavy zaostalosti.

Často sa zabúda na to, že rómsky jazyk vo formálnom a neformálnom vzdelávaní môže v interakcii s pedagógmi uľahčiť vzdelanie rómskym žiakom a v komunikácii s rodičmi zmeniť školu na príťažlivejšie zariadenie.

Cieľom projektu je založiť kluby rómskeho jazyka v základných školách. V priebehu činnosti klubov v roku 2013 zorganizovať prednášky o rómskom jazyku, o rómskej literatúre a súťaž v zaznamenávaní rómskych textov podľa rozprávania starších ľudí.

Hlavné aktivity projektu sa budú uskutočňovať v troch lokalitách:

 •  Bratislava – ZŠ Biskupická 21

 •  Kremnica - Súkromné gymnázium Zefiryna Jimenéza Mallu

 • Vtáčkovce – ZŠ, Vtáčkovce 1


Ďalšie aktivity pomocou internetovej komunikácie medzi školami na webovej stránke prostredníctvom literárnej súťaže Amari čhib. Súčasťou bude aj stretnutie žiakov a vyhodnotenie najlepších literárnych prác. Štatút súťaže nájdete tu.


2011

Amari luma - Náš svet - pripravujeme
AMARI LUMA postupným získavaním autorských práv by mala byť živým svetom Rómov - zachyteným nielen písmom, ale aj slovom a obrazom., pretože našou snahou je priniesť zaujímavé obrazové, zvukové i video záznamy. AMARI LUMA postupne sústreďuje, triedi, spracováva a sprostredkuje informácie o Rómoch formou základných hesiel, ktoré budú priebežne aktualizované. AMARI LUMA si vo svojom začiatku nenárokuje komplexnosť uchopenia témy, ani podrobnosti informácií. AMARI LUMA čerpá z overených zdrojov a informácie, ktoré publikuje formou hesiel, recenzujú členovia Redakčnej rady Amari luma.
Napíš to ešte raz - Irin oda mek jekhvar
Cieľom  projektu Romano kher je naštartovanie zmena prístupu médií k prezentácii rómskej problematiky a naštartovanie ovplyvňovania verejnej mienky korektným prístupom autorov k téme bez kopírovania predsudkov a stereotypov spoločnosti:
 • prostredníctvom zhromažďovania, selekcie a zverejňovania niektorých príspevkov o Rómoch -  poukazovanie na etické a právne prešľapy v príspevkoch vo vzťahu k Rómom, spolupráca s Tlačovou radou SR s podnetmi na prešetrovanie porušovania Etického kódexu novinára SSN
 • scitlivovanie pohľadov a prístupov k téme iniciovaním vzniku odbornej skupiny, ktorá systematicky sleduje príspevky o Rómoch a bude mať priestor na vyjadrenie názoru
 • stretnutia odborníkov s autormi - novinármi i verejnosťou, prijímanie a vyhodnocovanie podnetov verejnosti
 
Paramisa - Rozprávky/FAREBNÝ SVET 2011
Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov Romano kher - Rómsky dom v rámci aktivít Rómskeho dokumentačného a informačného centra naštartovalo projekt sústreďovania informácií o knihách pre deti a mládež z rómskeho prostredia alebo od rómskych autorov:
 • virtuálna knižnica - www.paramisa.sk obsahuje zoznam takmer 100 diel, základné informácie o publikáciách
 • Rómske dokumentačné a informačné centrum sa stalo spoluorganizátorom súťaže FAREBNÝ SVET 2011, kde deti súťažili s ilustráciami k dieam z www.paramisa.sk
 • naštartovali sme spoluprácu s BIBIANOU - medzinárodným domom umenia pre deti, uverejnili sme ich zoznam literatúry, ktorý je v našej virtuálnej knižnici, prelinkovali sme diela, ktoré sú k dispozícii v ich knižnici a spoločne pripravujeme aj ďalšie aktivity
 • pripravujeme spoluprácu s ďalšími knižnicami
 • pripravujeme digitalizovanú knižnicu - a postupne získavame práva na zverejnenie digitalizovanej verzie kníh pre deti a mládež z rómskeho prostredia alebo od rómskych autorov
BiblioROMA
pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov Romano kher - Rómsky dom v rámci aktivít Rómskeho dokumentačného a informačného centra v spolupráci s Úradom splnomocnenca pre rómske komunity a Univerzitnou knižnicou v Bratislave pripravilo úvodný seminár na tému BiblioROMA: Rómovia na Slovensku a knižnice (pohľad na národnostne zameranú literatúru), ktorého cieľom bolo obrátiť pozornosť na rómsku literatúru v tom najširšom zábere.

2010

Rómovia na Slovensku po roku 1989
V súvislosti s otvorením Rómskeho dokumentačného a informačného centra Romano kher - Rómsky dom spolu s organizáciou In minorita usporiadali výstavu Rómovia na Slovensku po roku 1989, pripravili bibliografiu v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou/ Martin, zoznam uznesení, ktoré Vláda SR schválila po roku 1989 a ktoré súvisia s Rómami a to v rôznych oblastiach – sociálna oblasť, zamestnanosť, vzdelávanie, zdravie, identita a jazyk.
2009

Jazz po rómsky
V roku 2009 Romano kher - Rómsky dom vydal s podporou Ministerstva kultúry SR CD nosič Jazz po rómsky, s prekladmi najznámejších svetových swingov a jazzových piesní v rómskom jazyku v interpretácií rómskych hudobníkov a spevákov.
2007

Menšinové kultúrne leto
V rámci Európskeho roka rovnosti príležitosti pre všetkých Romano kher - Rómsky dom spolu s organizáciou In minorita zorganizovali v rámci Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2007 tzv. Menšinové kultúrne leto.
Festivalové vystúpenia folklórnych súborov národnostných menšín sa uskutočnili na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v čase od 15. do 19. augusta 2007.